5. VÝZVA PRV

5. VÝZVA PRV

Dne 31. 1. 2020 byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. 5 PRV -  fiche č. 5 a 10 
Seznam přijatých projektů


Termín vyhlášení výzvy
16. 12. 2019

Název SCLLD:
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:
od 16. 12. 2019 do 31. 01. 2020

Termín registrace na RO SZIF:
29. 05. 2020

Místo podání žádostí:
Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Úplné znění výzvy č. 5


Neproduktivní investice v lesích: 560 000 Kč
Úplné znění fiche č. 10

Základní informace k fichi č. 10

Zemědělská infrastruktura: 2 000 000 Kč
Úplné znění fiche č. 5

Základní informace k fich č. 5


Pozvánka na semináře po žadatele výzvy Programu rozvoje venkova
Pozvánka na Seminář k výzvě č. 5 Programu rozvoje venkova


Základní dokumenty k výzvě
Pravidla pro operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (pravidla pro žadatele)

Pravidla pro opatření 19 podpora místního rozvoje na základě eniciativy LEADER (pravidla pro MAS)
Interní směrnice č. 1 – PRV
Jednací řád Programový výbor
Jednací řád Výběrová komise
Jednací řád Kontrolní výbor
Etický kodex
Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Klasifikace ekonomických činností
Čestné prohlášení o podporu v řežimu de-minimis
Metodika pro výpočet finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví


Přílohy stanovené MAS k výzvám
Interní evidence MAS podpořených projektů PRV


Návody k přihlášení
Návod přihlášení na Portál farmáře
Návod generování žádosti o dotaci
Žádost o zřízení přístupu do portálu Farmáře