6. VÝZVA IROP

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 • Termín vyhlášení výzev:                                                                            25. 5. 2020, 8:00 hod
 • Název SCLLD:                                                                                            „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území                                                                                                                       Oslavka,o.p.s. období 2014-2020"
 • Termín příjmu žádostí:                                                                               od 25.05.2020 do 02.07.2020 do 12 hodin
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace projektů:                      30.06.2023
 • Finanční alokace na výzvu(včetně spoluúčasti žadatele / příjemce):   10.701.338,83,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt:                                                10.701.338,83,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt:                                                 200.000,-
 • Typy podporovaných projektů:                                                                  Aktivita bezpečnost dopravy
 • Územní vymezení:                                                                                       Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena                                                                                                                        SCLLD

Přílohy:
Text výzvy č. 6
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení


Výzva ŘO pro MAS č. 53 IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD – SC 4.1, ze které vychází naše výzva


OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL


SPECIFICKÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE


Žádost o podporu se zpracovává v systému IS KP14+

 • odkaz na sytem IS KP14+ www.mseu.mssf.cz
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 25.5.2020, od 08:00 hodin
 • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 25.05.2020, od 00:00 hodin
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 02.07.2020 12:00 hodin

Seminář pro žadatele

Oslavka,o.p.s. pořádá v pátek 10.06.2020. seminář pro žadatele 

 • Seminář se bude konat formou individuálních konzultací. Čas a termín konzultace je potřeba dopředu zarezervovat.
 • Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS a to: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou, 2 patro.
 • Kontakt: Simona Budařová, budarova@oslavka.cz