OPZ+


Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000105

Název projektu: Realizace akčního plánu v letech 2023-2026 na území MAS Oslavka

 

Partneři projektu

Typ subjektu

Subjekt

IČO

Příjemce

OSLAVKA o.p.s.

27680151

Partner s finančním příspěvkem

O děti postaráno z.s.

06129498

Partner s finančním příspěvkem

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

71184601

 

Popis projektu

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora komunitního života a dále podpora sociálně ohrožených skupin na území MAS Oslavka v letech 2023-2026. V rámci projektu budou realizovány aktivity zamřené na širokou veřejnost, rodiny s dětmi, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se ztíženým přístupem na trh práce. Mezi aktivity bude patřit podpora komunitních a spolkových aktivit, osob/rodin ohrožených sociálním vyloučením, zaměstnanosti, prorodinných opatření a komunitní sounáležitosti na území MAS.


Cílové skupiny: Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Neformální pečující, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci, Senioři, Veřejnost


Klíčové aktivity:

Název klíčové aktivity č. 1: Podpora komunitních aktivit

Popis klíčové aktivity: Aktivity budou probíhat po celém území MAS, nejvíce na území ORP Náměšť nad Oslavou, a to po celou dobu realizace projektu. V ORP Náměšť nad Oslavou je cílem zřídit komunitní centrum, kde budou podporovány tyto aktivity: kulturní akce pro širokou veřejnost – divadla, muzikohraní, tanec, výstavy, fotokroužek, kurzy, besedy a workshopy na různá témata, podporující komunitní setkávání. Kuby pro seniory a mezigenerační setkávání. Přednášky – výchova dětí, dluhová problematika, podpora neformálních pečujících. Sdílená kavárna, brunche, pikniky. Dětské dny, setkávání podpůrných skupin. Tvořivé dílny, environmentální programy, sdílené čtení, listování. Tyto aktivity budou podpořeny nejen v rámci komunitního centra v Náměšti nad Oslavou, ale ve všech obcích území MAS. V létě budou podpořeny komunitní tábory.

 

Název klíčové aktivity č. 2: Podpora a rozvoj dobrovolnictví

Popis klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat po celou dobu trvání projektu, na celém území MAS Oslavka. Smyslem aktivity je rozvoj dobrovolnické činnosti a udržování kvality dobrovolnictví, jak směrem k příjemcům dobrovolnické činnosti tak i k samotným dobrovolníkům. V současné době nemá dobrovolnictví na území MAS Oslavka velkou tradici, dobrovolnické centrum v současné době působí nejblíže v Třebíči při Oblastní charitě Třebíč, na území MAS fungují dobrovolníci spíše při farnostech. Zřízením kontaktního místa pro Dobrovolnické centrum a Charitní záchrannou síť - výdej potravinové pomoci, hygienických potřeb, ošacení pro potřebné občany, včetně zajištění kompetentního pracovníka v ORP Náměšť nad Oslavou chceme zajistit rozvoj dobrovolnictví v zájmovém území, zajistit dobrovolníkům kvalitní zázemí a jejich podporu, včetně vzdělávání


Název klíčové aktivity č. 3: Informovanost neformálních pečujících a odborné veřejnosti

Popis klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat po celou dobu trvání projektu, na celém území MAS Oslavka V rámci aktivity bude aktualizována již existující informační brožura a webové stránky o nabídce SS na území MAS. Dotčené CS Neformální pečující a Odborná veřejnost budou díky příručce obeznámeni se všemi možnostmi řešení typových situací/problémů včetně možnosti edukace v oblasti kompenzačních a aktivizačních pomůcek. Dále budou pořádány workshopy a semináře pro CS Neformální pečující a Odborná veřejnost, v rámci konání těchto akcí bude zajištěna péče pro osoby blízké zapojením dobrovolníků a NNO poskytujících SS na území MAS.

 

Název klíčové aktivity č. 4: Zvýšení informovanosti odborné veřejnosti a jejich propojenost, komunitní plánování sociálních služeb

Popis klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat po celou dobu trvání projektu, na celém území MAS Oslavka. Setkávání starostů a poskytovatelů SS v rámci Komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS). Budou osloveni zastupitelé z jednotlivých obcí a zástupci poskytovatelů SS, setkání se bude konat pravidelně 1 - 2x ročně. Hlavním účelem setkávání starostů a poskytovatelů SS na území MAS Oslavka je reflektování vzniklého SPRSS pro území MAS Oslavka a další následné KPSS, bude probíhat vzájemné informování mezi poskytovateli SS a zástupci obcí o jednotlivých poskytovaných SS, případných změnách a především o potřebách obyvatel.

 

Název klíčové aktivity č. 5: Zřízení edukačního centra kompenzačních a aktivizačních pomůcek a podpora poskytovatelů paliativní péče

Popis klíčové aktivity: Tato aktivita je určena pro CS Neformální pečující, jejím cílem je zřízení edukačního centra kompenzačních a aktivizačních pomůcek v ORP Náměšť n. Osl., včetně zajištění pracovníka, který bude poskytovat odborné poradenství v této oblasti a jeho vzdělávání. Dosud musí pečující za těmito informacemi dojíždět, nejbližší edukační centrum je v Třebíči, při půjčovnách kompenzačních pomůcek, což je pro pečující osoby časově i finančně náročné. Cílem tedy je zajistit neformálním pečujícím dostupnost edukace kompenzačních a aktivizačních pomůcek, ulehčit jim péči o blízké osoby, snížit riziko vlastního onemocnění nebo úrazu a snížit jejich finanční náklady např. na pohonné hmoty. Velmi důležitá je také podpora pracovníků NNO poskytujících paliativní péči. Jejich náročná práce vyžaduje pravidelnou psychohygienu, supervizi a podporu v odborném vzdělávání, cílem je tuto podporu zajistit.

 

Název klíčové aktivity č. 6: Propojení rodinného a profesního života

Popis klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat po celou dobu trvání projektu, na celém území MAS Oslavka, z největší části v obci Rapotice, kde má již spolek O děti postaráno, z.s. svoje zázemí. Aktivita cílí na rodiče s dětmi, kdy podporuje zdraví a funkčnost rodiny, rozvíjí rodičovské kompetence a pomáhá tak předcházet krizovým situacím v rodinách, ale podporuje také mezigenerační propojování. Podpoří sladění rodiny, práce a školní docházky, ale také podpoří rodiny, které se ocitly v náročné sociální situaci (rozvod, výchovné potíže, ...) za spolupráce psychoterapeuta a sociálního pracovníka tak, aby byla dostupná pro občany ze všech obcí zájmového území.

 

Název klíčové aktivity č. 7: Volnočasový klub pro seniory

Popis klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat po dobu celého trvání projektu, na celém území MAS Oslavka. V rámci aktivity bude podpořen volnočasový klub pro seniory a to komunitní formou, včetně zajištění pracovníka, který se bude věnovat vyhledávání vhodných aktivit pro seniory, jejich pořádání a propojování, zajišťování workshopů a seminářů a jiného vzdělávání, pořádání společenských a mezigeneračních setkávání. Cílem je aktivizovat skupinu seniorů, zajistit jim společenské akce, tak aby nebyli ohroženi sociálním vyloučením. Cílem je zaměřit se také na dostupnost akcí, aby se jich mohli zúčastnit senioři se všech obcí zájmového území MAS Oslavka. Na aktivitě se bude MAS Oslavka podílet s Volnočasovým klubem ARCHA Diecézní charity Brno - Oblastní charity Třebíč, který již dlouhodobě v zájmovém území působí, má povědomí o občanech z dané CS a velmi dobré výsledky.

 

Název klíčové aktivity č. 8: Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce

Popis klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat po celou dobu trvání projektu, na celém území MAS Oslavka. Aktivita je zaměřena na podporu vzniku vhodných pracovních míst pro osoby z CS. Jedná se o vytvoření pracovních míst, s ohledem na specifické potřeby těchto osob a individuální přístup, dále se jedná o příspěvek zaměstnavateli na mzdy osob z CS v rámci vytvořených pracovních pozic. Aktivita dále zajistí intenzivní podporu v oblasti psychosociální podpory a poradenství pro řešení obtížných životních situací (dluhové poradenství, mentoring, pomoc s oddlužením, osobností rozvoj, řešení partnerských problémů apod.). Za spolupráce s partnery budou pořádány semináře a akce související s podporou CS, týkající se např. dluhové problematiky, (Milostivé léto, Insolvence, atd.).