MAP III skončily

Místní akční plán ORP Náměšť nad Oslavou III (MAP III) s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023048 skončil 30. 11. 2023.

 
Pevně věříme, že se nám na něj podaří navázat stejnojmenným projektem, tentokrát však již s pořadovým číslem čtyři, který, bude-li schválen, bude již finančně podpořen z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK).

Stávající MAP III byl projektem nacházejícím se v překlenovacím období, a tak bylo jeho cílem „pouze mapovat“ a to bez implementačních aktivit. Tedy těch aktivit, které do území přináší vzdělání, rozvoj, inovaci, zábavu a mnoho dalšího. Na stranu druhou jsme se však mohli dvacet dva měsíců věnovat přípravě toho, co je pro naše děti, žáky, rodiče, pedagogy, ředitele, školy, školky, základní umělecké školy a střediska volného času důležité, co nám zde chybí a co už tu máme, ale bylo by dobré to zlepšit.
V měsíci září jsme aktualizovali investiční priority všech školských zařízení v našem ORP Náměšť nad Oslavou do Strategického rámce do roku 2025, které právě díky tomuto dokumentu můžou na evropské peníze dosáhnout. Aktualizovaný byl také velmi důležitý Akční plán, který je nedílnou součástí výstupů MAPIII a jehož aktualizací je podmíněné právě ono podání MAP IV z OP JAK. V posledních čtyřech měsících také vznikali a byly distribuovány mezi veřejnost a pedagogy školských zařízení evaluační dotazníky, které jsou důležitým podkladem pro evaluaci již uskutečněných MAP I, MAP II a probíhajícího MAP III. Všechny informace a dokumenty naleznete na www.oslavka.cz.

MAP III jsou již minulostí, ale my se už teď těšíme, že již brzy začneme s řediteli a ředitelkami škol a školek plánovat aktivity, které jim budou přinášet radost a budou mít smysl jak pro ně, tak pro jejich děti a žáky. Věříme, že se nám podaří uspořádat také odborné semináře a akce pro širokou veřejnost a přinést alespoň trošku nějaké té inovace do našich škol, rodin a dětských kolektivů v rámci rozpočtu projektu MAP ORP Náměšť nad Oslavou IV.