Schválený Programový rámec IROP

Dnes, 6.11.2023 byl Řídícím orgránem IROP, odsouhlasen Programový rámec pro Oslavka,o.p.s. na období 2021-2027

V rámci výzev vyhlašovaných MAS od příštího roku bude možnost čerpat na tyto opatření v celkové alokaci (dotaci) na opatření 14.871.843,-

Pravidla pro jednotlivá opatření budou postupně přidány do sekce SCLLD/programy 2021-2027

 

1) Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozšíření cyklistické dopravy

-        Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

2) Hasiči

-        Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

-        Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

-        Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

3) Vzdělávání

-        Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

4) Kultura

-        Revitalizace kulturních památek

5) Cestovní ruch

       -      Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center

Předběžný harmonogram výzev

 

Název opatření

2024

2025

Celková alokace CZV

Doprava

0,-

4.300.000,-

5.375.000,-

Hasiči

3.000.000,-

0,-

3.750.000,-

Vzdělávání

0,-

4.000.000,-

5.000.000,-

Památky

2.500.000,-

0,-

3.125.000,-

Cestovní ruch

1.071.843,-

0,-

1.339.804,-

Součet

6.571.843,-

8.300.000,-

18.589.804,-