Vyhlášení „grantu“ pro projekt MAP ORP Náměšť nad Oslavou II


1) Název Grantu: Podpora nákupu školních pomůcek pro ZŠ a MŠ v ORP Náměšť nad Oslavou
2) Celkový objem finančních prostředků na grant: 450.000,- Kč
3) Vazba grantu: MAP ORP Náměšť nad Oslavou II č. p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009625, termín realizace projektu 1.10.2018 – 31.1.2022
4) Účel grantu:

Účelem je poskytnutí finančních prostředků na nákup pomůcek pro ZŠ a MŠ v oblastech povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP II a to:
1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2) Čtenářská a matematická gramotnost
3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
4) Rozvoj podnikavosti dětí a žáků
5) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
7) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
8) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
9) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků