Vyhlášení 1. výzvy Oslavka,o.p.s. - OP TAK - Inovace v podnikání 2024

5.4.2024 VE 12:00 BYL UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI "1.VÝVY OSLAVKA,O.P.S. - OP TAK - 2024"

 - SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ


Oslavka, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie SCLLD Oslavka, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

1.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

1. výzva Oslavka,o.p.s. – OP TAK – 2024

Vazba na výzvu ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I." a číslem v MS21+ „01_23_026"


 TEXT VÝZVY

Identifikace výzvy Oslavka,o.p.s.

Číslo a název výzvy MAS

1. výzva Oslavka,o.p.s. – OP TAK – 2024

Strategický cíl strategice CLLD

4. Místní ekonomika a zaměstnanost

Specifický cíl PR OP TAK

4.1 Podpora zaměstnanosti

Priorita

4.1.1 Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS

Číslo výzvy MAS

1

Druh výzvy

Kolová

Model hodnocení

Jednokolový

Odkaz na výzvu

https://www.oslavka.cz/aktualni-vyzvy/

 


 

Identifikace nadřazené výzvy Řídícího orgánu (ŘO)

Název operačního programu nadřazené výzvy MAS

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnosti 2021-2027 (OP TAK)

Číslo a název nadřazené výzvy  ŘO OP TAK

01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Cíl politiky

1. Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní transformace a regionální propojení IKT

Priorita programu

2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Specifický cíl programu

2.1. Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

 

 

 

Termíny výzvy Oslavka,o.p.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.2.2024, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na MAS

1.2.2024 8:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS

5.4.2024 12:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30.6.2026

 

 

 

Podpora

Alokace výzvy MAS (CZV)

1.150.000,-

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 50%

Vlastní podíl žadatele – 50%

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše CZV na projekt

250.000,-

Maximální výše CZV na projekt

2.140.000,-

V případě využití maximální výše přímých nákladů 2.000.000,-, budou tvořit nepřímé náklady 140.000,-

Podmínky veřejné podpory

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis

Způsob financování

Ex-post Podporované aktivity

1

Robotizace, automatizace a digitalizace

2

Web, e-shop a cloudové služby

3

Komunikační a identifikační infrastruktura

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 1 - Formulář Projektového záměru - vzor

Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Příloha č. 3 - Plná moc - vzor

 

Další dokumenty:

Interní postupy MAS

Etický kodex

Nadřazená výzva ŘO OP TAK - včetně příloh