PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ NOVÝCH PARTNERŮ

Výňatek ze Statutu obecně prospěšné společnosti OSLAVKA, o.p.s.

Čl. IX

Partneři

1. Partneři jsou přijímáni na základě rozhodnutí pléna MAS. Partnerství je realizováno na základě partnerské smlouvy. Partneři uzavírají se společností o svém podílu na spolupráci se společností „Rámcovou partnerskou smlouvu“. Dnem podpisu „Rámcové partnerské smlouvy“ vzniká členství v MAS u nově přijatých partnerů.

2. Minimální počet partnerů je 21. Shora není počet partnerů omezen.

3. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Za působení na daném území se považují aktivity směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Rozhodovacího orgánu MAS

4. Dalšími podmínkami pro přijetí partnera jsou:

a. uhrazení jednorázového vstupního poplatku,

b. seznámení se se Strategií území MAS,

c. udělení souhlasu se zveřejněním jména, bydliště nebo sídla partnera, případně jiné partnerem určené adresy pro doručování, identifikačního čísla v seznamu partnerů na webové stránce společnosti.

5. Partneři mají tato práva:

a. kandidovat na členství v orgánech MAS; partner může být kromě pléna členem pouze jednoho povinného orgánu MAS,

b. získávat pravidelně informace o dotacích, grantech,

c. na bezplatné konzultace a poradenskou činnost,

d. na obecně prospěšné služby zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností,

e. na publicitu v rámci webových stránek MAS,

f. užití loga společnosti.

6. Partneři mají tyto povinnosti:

a. účastnit se jednání pléna MAS

b. poskytovat společnosti informace o aktivitách, které jsou nezbytné k vyhodnocování realizace strategie rozvoje území,

c. vykonávat funkce v orgánech MAS s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí,

d. dodržovat předpisy MAS,

e. nezneužívat partnerství k prosazování svých zájmů v neprospěch MAS,

f. zajišťovat publicitu MAS.

7. Partnerství může být ukončeno na základě písemné žádosti partnera, nebo rozhodnutím pléna MAS v případě, že partner svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti.

8. Partnerství v MAS zaniká:

a. písemnou rezignací partnera na členství,

b. vyloučením partnera pro zjevný rozpor s cíli MAS nebo dlouhodobým neplněním povinností vyplývajících z členství v MAS a jejích orgánech nebo pokud partner svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti,

c. smrtí partnera -fyzické osoby nebo zánikem partnera – právnické osoby,

d. zrušením MAS.

9. Každý partner MAS, který je právnickou osobou, je povinen písemně zmocnit fyzickou osobu, aby ho zastupovala v jednotlivých orgánech MAS. Jinak partnera MAS-právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu resp. statutární orgán.

10. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Každý partner je povinen se přihlásit k zájmové skupině. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 Nenalezen žádný článek