Sociální plánování


SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS OSLAVKA
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015308


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je podpořit procesy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v území MAS Oslavka, pomocí tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, zejména
prostřednictvím efektivního plánování při aktivní účasti všech relevantních aktérů v území. Dojde tak ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních a dalších navazujících služeb v území.


Dílčí cíle:

  • Šetření potřebnosti v poskytování služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a následných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a zjištění návaznosti a provázanosti sociálních a zdravotnických služeb. Tvorba aktualizace analytických podkladů. Způsob ověření cíle: vytvoření analytických dokumentů.
  • Definování priorit v oblasti rozvoje sociálních a navazujících služeb pro období 2022-2024 na základě tvorby analytických podkladů. Způsob ověření cíle: provázanost naplánovaných priorit s analytickou částí.
  • Zapojování všech relevantních aktérů do procesu plánování v poskytování sociálních služeb pod vedením partnera ORP Náměšť nad Oslavou, tedy obcí a zástupců Kraje Vysočina, aby naplánované aktivity mohly být následně v území realizovány. Způsob ověření cíle: schválení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správní radou MAS Oslavka, partner vezme střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na vědomí. Počet realizovaných setkání se zástupci Kraje Vysočina v průběhu tvorby plánu.
  • Prostřednictvím vzdělávání aktérů působících v oblasti sociálních služeb a plánování zvýšit kvalitu systému sociálních služeb. Způsob ověření cíle: počet realizovaných vzdělávacích aktivit.
  • Zvýšení informovanosti o službách podle specifických potřeb jednotlivých cílových skupin:

Způsob ověření cíle: počet vytvořených či aktualizovaných informačních zdrojů, které berou v potaz potřeby cílových skupin.

Den sociálních služeb v Mohelně - 26. 10. 2021

Fotogalerie - Doudenní exkurze - Žďársko - 14. - 15. 10. 2021

Plakát - SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Leták - SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Informace o pokroku v realizaci