Zahajovací osvětová akce

17. 02. - 18. 02. 2022 / hotel Skalský dvůr.

Rádi bychom Vás pozvali na nejbližší konanou akci projektu a to zahajovací osvětovou akci, která se uskuteční v termínu 17.2.2022 – 18.2.2022 na hotelu Skalský dvůr


Pro přihlášení na akci je nutné vyplnit tento přihlašovací formulář: https://forms.gle/…wWiKF576znz8

Zpráva z akce

Akci zahájila moderátorka Ing. Olga Křížová představením programu. Na úvod byl Ing. Jarmilou Zemanovou, ředitelkou MAS Zubří země, představen projekt spolupráce a připomenutý předchozí projekt spolupráce „Znám křišťálovou studánku“ a dále Martou Vencovskou, ředitelkou MAS Českomoravské pomezí, byla vyhlášena video ekologická soutěž, která je jednou z aktivit projektu spolupráce. V prostorách hotelu všechny mile uvítal ředitel Ing. Michal Nešpůrek, který účastníkům představil přírodě blízká opatření, která hotel vlastními silami realizuje. V rámci akce vystoupili odborníci na témata projektu, jako je přední český klimatolog RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., akademický pracovník, odborný asistent Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické fakulty Ing. Jaroslav Záhora, CSc., předseda Národní sítě MAS Ing. Jiří Krist, bývalá zaměstnankyně Povodí Moravy Ing. Eva Zamazalová a zástupci z Kraje Vysočina Ing. Eva Horná a Ing. Pavel Hájek. Zvolená témata přednášek účastníky zaujala a byla předmětem následných diskuzí. Každého přednášejícího jsme poprosili o shrnutí svého výkladu a předání důležitého poselství pro širokou veřejnost.

Druhý den konání akce měli účastníci možnost si poslechnout přednášku pana Jiřího Kunce oceněného zemědělce stříbrnou medailí v programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina 2018, Ing. Olgu Křížovou, zaměstnankyni společnosti ZERA, která se zabývá prosazováním ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochraně a zvyšování kvality půdy. Stav zemědělské půdy v České republice ve vazbě na retenci vody v krajině přednesl Ing. Jan Vopravil, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze, kde se specializuje na problematiku půdní klasifikace, ochrany půdy před degradačními faktory, produkčními a mimoprodukčními funkcemi půdy, hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha, bonitací půdního fondu a využívání moderních statistických a informačních postupů. Extrémy našeho podnebí a environmentální bezpečnost přiblížil opět RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. a celou akce zakončil pan Petr Juračka, ředitel Lesního společenství obcí, s.r.o., který účastníkům nastínil aktuální stav lesů na Bystřicku a v Kraji Vysočina.

Akce byla opravdu přínosná a zajímavá, přinesla další podněty k řešení, zajímavé informace, přednášky, kontakty, a především přiměla každého zúčastněného přemýšlet nad naším přírodním bohatstvím.

Všem přednášejícím bychom chtěli poděkovat za zajímavé a poučné příspěvky k zamyšlení a účastníkům za jejich čas, a především chuť se zúčastnit zahajovací osvětové akce. Dále bychom chtěli poděkovat Hotelu Skalský dvůr za poskytnuté prostory a jeho zaměstnancům za profesionální přístup i při ztížených podmínkách vzhledem k výpadkům proudu.

V rámci projektu spolupráce proběhne ještě v tomto roce řada seminářů v obcích MAS Zubří země, ale také na území MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí. Nejbližší akce se uskuteční 10.3.2022 v obci Dlouhé na obecním úřadě, dále 5.4.2022 v obci Bobrůvka v kulturním domě. Přehled dalších konajících se akcí naleznete na našich webových stránkách a my se budeme těšit, že se potkáme právě na jedné z těchto akcí.

„ZŮSTAŇ BLÍZKO PŘÍRODĚ. TA TĚ NIKDY NEZRADÍ.“ – FRANK LLOYD WRIGHT