Zlepšení ŘaS MAS III.


Rádi bychom Vás informovali o vydání právního aktu k projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011928 s názvem Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Od tohoto okamžiku může MAS čerpat režijní náklady.


Rádi bychom Vás informovali, že žádost o podporu projektu: reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010697 s názvem Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, dále věcného hodnocení/analýzy rizik a byla doporučena k financování.


Registrační číslo:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011928


Cíl dotace: 
Náplní projektu je zabezpečit doplňkové aktivity k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. pro období 2021 – 2027, jejíž cílem je zabezpečit udržitelný rozvoj regionu MAS a poskytnout občanům dostatečné zázemí pro hospodářský a společenský rozvoj a zdravé životní prostředí. Mezi doplňkové aktivity patří proces administrace implementace SCLLD, její monitoring a hodnocení, animace území MAS (konzultace, návštěvy na místě, setkávání k tématům SCLLD, školení, workshopy pro žadatele a zájemce, vzdělávání členů orgánů, zasedání orgánů a pracovních skupin apod.), školení a zvyšování kompetencí zaměstnanců, animace školských zařízení apod. (konzultační a metodická činnost pro ZŠ a MŠ, školení pro žadatele a příjemce apod.)

Poskytovatel: 
MMR ČR – IROP SC. 4.2

Doba realizace: 
7/2019 - 12/2023 

Náklady:
celkové náklady projektu: 1.406.040,- Kč, z toho dotace 1.195.134 Kč

Projekt byl podpořen a je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Nenalezen žádný článek