Aktuální výzvy

1. výzva SP SZP, fiche č. 4, 5 a 6.

1. výzva SP SZP, fiche č. 4, 5 a 6.

Oslavka,o.p.s. vyhlašuje výzvu MAS v souladu s programovým rámce SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství

Výzva č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027


Termín vyhlášení výzvy
24.6.2024

 Název SCLLD:
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2021-2027

Termín příjmu žádostí:
24.6.2024-6.9.2024

Termín registrace na RO SZIF:
31.10.2024

Místo podání žádostí:
Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD


Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV: 3.700.000,-
Podnikání malých a středních podniků

Úplné znění fiche č. 4
Základní informace k fichi č.4

 Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV: 4.000.000,-
základní služby a obnova obcí

Úplné znění fiche č. 5
Základní informace k fichi č.5

 Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV: 1.000.000,-
Neproduktivní infrastruktura v krajině

Úplné znění fiche č. 6
Základní informace k fichi č.6

Text výzvy:
výzva č. 1

Způsob výběru projektů

Odkaz na zvěřejněnou výzvu SZIF

Přehled podpořených žádostí PRV 2014-2020

Počet obyvatel v obcích MAS

Obecná a specifická pravidla

Postup pro podání Žádosti o dotaci

Termín pro konzultace/seminář MAS k výzvě:
Konuzultace probíhají v době trvání příjmzu Žádostí o dotaci na MAS, v termínech uvedených jako úřední dny, tj. pondělí - pátek, vždy po telefonické domluvě
Seminář pro žadatele proběhne formou konzultací, čas je třeba dopředu rezervovat: 28.6.2024, 9-14, Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

„3. výzva Oslavka,o.p.s. – IROP - vzdělávání 2024“

„3. výzva Oslavka,o.p.s. – IROP - vzdělávání 2024“

 

31.5.2024 byla ukončena výzvy č. 3 Oslavka,o.p.s. - IROP - vzdělávní - 2024

Seznam přijatých projektů


Oslavka, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie SCLLD Oslavka, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

3. výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů

do Integrovaného regionálního operačního programu


3. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - vzdělávání 2024


Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 

 

Formulář projektového záměru ve formátu .pdf opatřený podpisem osoby jednajících jménem žadatele a relevantní přílohy je nutné podat prostřednictvím datové schránky Oslavka,o.p.s. - hbxs7e6

 

Do předmětu zprávy uveďte "projektový záměr - 3 výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - Vzdělávání 2024"Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

 

TEXT VÝZVY

1) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

2) PLNÁ MOC

3) KRITÉRIA ADMINISTRATIVNÍ KONTROLY - KONTROLNÍ LIST

4) KRITÉRA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - KONTROLNÍ LIST

5) INTERNÍ POSTUPY OSLAVKA,O.P.S.

 „1. výzva Oslavka,o.p.s. – IROP - hasiči 2024“  a "2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024"

„1. výzva Oslavka,o.p.s. – IROP - hasiči 2024“ a "2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024"

1. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - hasiči 2024“ - 12.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu

2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024: 26.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporuOslavka, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie SCLLD Oslavka, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

1. a 2. výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů

do Integrovaného regionálního operačního programu


1. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - hasiči 2024“ - 12.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu


Zápis z Výběrové komise

Zápis z Programového výboru

Seznam schválených žádostí

2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024: 26.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu

Zápis Výběrová komise

Zápis z Programového výboru

Seznam schválených žádosti

"2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024" - Změna termínu ukončení příjmu projektových záměrů


USTANOVENÍ PRO VÝZVU 1:


Formulář projektového záměru ve formátu .pdf opatřený podpisem osoby jednajících jménem žadatele a relevantní přílohy je nutné podat prostřednictvím datové schránky Oslavka,o.p.s. - hbxs7e6

Do předmětu zprávy uveďte "projektový záměr - 1/2 výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - Hasiči/Cestovní ruch 2024"HASIČI:


Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

• pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

• vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 61 IROP

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

Text výzvy

1) Kritéria administrativní kontroly - kontrolní list

2) Plná moc

3) Kritéria věcného hodnocení - kontrolní list

4) Projektový záměr

5) Interní postupy Oslavka,o.p.s. pro IROP 2021-2027

 

 

USTANOVENÍ PRO VÝZVU 2: 26.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

26. 02. 2024 09:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

26. 02. 2024 09:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

26. 04. 2024 12:00

Datum zahájení realizace projektu

Od 01. 01. 2021

Datum ukončení realizace projektu

Do 30. 06. 2029

 

 

CESTOVNÍ RUCH:

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);

• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;

• propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;

• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;

• veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;

• parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

Text výzvy - změna termínu

Text výzvy

1) Kritéria administrativní kontroly - kontrolní list

2) Kritéria věcného hodnocení - kontrolní list

3) Plná moc

4) Projektový záměr

5) Interní postupy Oslavka,o.p.s. pro IROP 2021-2027

 

Vyhlášení 1. výzvy Oslavka,o.p.s. - OP TAK - Inovace v podnikání 2024

Vyhlášení 1. výzvy Oslavka,o.p.s. - OP TAK - Inovace v podnikání 2024

Formulář pro přihlašování k odběru novinek

Formulář pro přihlašování k odběru novinek