HISTORIE VÝZEV

PRV - 7 výzva

PRV - 7 výzva

Termín vyhlášení výzvy
21.2.2022

 Název SCLLD:
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:
21.2.2022 - 8.4.2022

Termín registrace na RO SZIF:
30.6.2022

Místo podání žádostí:
Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.


Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Investice do zemědělských podnikůí:1 201 395 Kč

Úplné znění fiche č. 2
Základní informace k fichi č. 2

 

Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 1 878 056 Kč

Úplné znění fiche č. 7
Základní informace k fichi č. 7

 

Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechí: 2 278 669 Kč

Úplné znění fiche č. 17
Základní informace k fichi č.17

 

Text výzvy:
výzva č. 7


 

Pozvánka na semináře po žadatele výzvy Programu rozvoje venkova

24.1.2022 - Pozvánka na seminář


 

Základní dokumenty k výzvě
Pravidla pro operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (pravidla pro žadatele)

Pravidla pro opatření 19 podpora místního rozvoje na základě eniciativy LEADER (pravidla pro MAS)
Interní směrnice – PRV
Jednací řád Programový výbor
Jednací řád Výběrová komise
Jednací řád Kontrolní výbor
Etický kodex
Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Vzor oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Vzor protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Klasifikace ekonomických činností
Postup doložení režimu de minimis
Metodika výpočtu jednoho podniku

Metodika pro výpočet finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví
Příručka pro doložení finančního zdraví

 


 

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2021
Interní evidence MAS podpořených projektů PRV
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle přílohy 5 pravidel 19.2.1.
Odkaz na webové stránky – Administrativní registr ekonomických subjektů

 

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

 

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu. 

 

 1. Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
 2. Hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

 


 


 

Návody k přihlášení
Návod přihlášení na Portál farmáře
Žádost o zřízení přístupu do portálu Farmáře
Zjednodušený postup pro doložení příloh k žádosti o dotaci

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

PRV - Výzva č. 6

PRV - Výzva č. 6

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření

Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Vyhlášení výzvy č. 1 a 2 - OPŽP

Vyhlášení výzvy č. 1 a 2 - OPŽP

OSLAVKA, o.p.s. vyhlašuje dne 15. 03. 2019 výzvu č. 1 a 2 k předkládání žádostí o dotaci v operačním programu Životní prosředí

7. VÝZVA IROP

7. VÝZVA IROP

Pozvánka - výběrová komise per rollam 2020
Zápis z jednání výběrové komise 08. - 14. 12. 2020

Zápis z jednání Programového výboru 8.2.2021
Zápis z jednání Programového výboru před hlasování k výzvě 3.2.2021


 

Změna výzvy č.1 ze dne 28. 12. 2020

Změna výzvy č. 2 ze dne 10. 2. 2021


OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 • Termín vyhlášení výzev: 11. 8. 2020, 8:00 hod
 • Název SCLLD: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace projektů: Reailzace projektu nesmí být ukončenas před podáním žádosti o podporu v MS 2014+
 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele/příjemce): (změněna dne 10.2.2021) – 5 274 460,02 Kč
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 3.982.953,19
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200.000,-
 • Typy podporovaných projektů: Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání / Aktivita Infrastruktura základních škol / Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

 

Přílohy:
Seznam přijatých projektů
Text výzvy č. 7

 

Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele o procentu podpořených dětí-osob
Kontrolní list VH školy MAS Oslavka-ZS
Kontrolní list VH školy 
MAS Oslavka-NV
Kontrolní list VH školy MAS Oslavka-MS
Kontrolní list FNaP školy MAS Oslavka


Výzva ŘO pro MAS č. 68 IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, ze které vychází naše výzva


OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL


SPECIFICKÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Žádost o podporu se zpracovává v systému IS KP14+

 • odkaz na sytem IS KP14+ www.mseu.mssf.cz
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11.8.2020, od 08:00 hodin
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.09.2020 12:00 hodin

Seminář pro žadatele

Oslavka,o.p.s. pořádá v podnělí 31. 08. 2020 seminář pro žadatele 

 • Seminář se bude konat formou individuálních konzultací. Čas a termín konzultace je potřeba dopředu zarezervovat.
 • Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS a to: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou, 2 patro.
 • Kontakt: Simona Budařová, budarova@oslavka.cz