HISTORIE VÝZEV

PRV - 7 výzva

PRV - 7 výzva

Termín vyhlášení výzvy
21.2.2022

 Název SCLLD:
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:
21.2.2022 - 8.4.2022

Termín registrace na RO SZIF:
30.6.2022

Místo podání žádostí:
Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.


Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Investice do zemědělských podnikůí:1 201 395 Kč

Úplné znění fiche č. 2
Základní informace k fichi č. 2

 

Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 1 878 056 Kč

Úplné znění fiche č. 7
Základní informace k fichi č. 7

 

Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechí: 2 278 669 Kč

Úplné znění fiche č. 17
Základní informace k fichi č.17

 

Text výzvy:
výzva č. 7


 

Pozvánka na semináře po žadatele výzvy Programu rozvoje venkova

24.1.2022 - Pozvánka na seminář


 

Základní dokumenty k výzvě
Pravidla pro operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (pravidla pro žadatele)

Pravidla pro opatření 19 podpora místního rozvoje na základě eniciativy LEADER (pravidla pro MAS)
Interní směrnice – PRV
Jednací řád Programový výbor
Jednací řád Výběrová komise
Jednací řád Kontrolní výbor
Etický kodex
Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Vzor oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Vzor protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Klasifikace ekonomických činností
Postup doložení režimu de minimis
Metodika výpočtu jednoho podniku

Metodika pro výpočet finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví
Příručka pro doložení finančního zdraví

 


 

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2021
Interní evidence MAS podpořených projektů PRV
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle přílohy 5 pravidel 19.2.1.
Odkaz na webové stránky – Administrativní registr ekonomických subjektů

 

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

 

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu. 

 

  1. Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. Hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

 


 


 

Návody k přihlášení
Návod přihlášení na Portál farmáře
Žádost o zřízení přístupu do portálu Farmáře
Zjednodušený postup pro doložení příloh k žádosti o dotaci

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

PRV - Výzva č. 6

PRV - Výzva č. 6

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření

Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Vyhlášení výzvy č. 1 a 2 - OPŽP

Vyhlášení výzvy č. 1 a 2 - OPŽP

OSLAVKA, o.p.s. vyhlašuje dne 15. 03. 2019 výzvu č. 1 a 2 k předkládání žádostí o dotaci v operačním programu Životní prosředí