Vyhlášení výzvy č. 10 - fiche 17

Termín vyhlášení výzvy
9.10.2023

 Název SCLLD:
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:
9.10.2023 - 17.11.2023

Termín registrace na RO SZIF:
22.01.2024

Místo podání žádostí:
Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD


Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV: 257. 959,-
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech:

Úplné znění fiche č. 17
Základní informace k fichi č.17

 

Text výzvy:
výzva č. 10

 

Základní dokumenty k výzvě
Pravidla pro operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (pravidla pro žadatele)

Pravidla pro opatření 19 podpora místního rozvoje na základě eniciativy LEADER (pravidla pro MAS)
Interní směrnice – PRV
Jednací řád Programový výbor
Jednací řád Výběrová komise
Jednací řád Kontrolní výbor
Etický kodex.
Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Vzor oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Vzor protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Klasifikace ekonomických činností
Postup doložení režimu de minimis
Metodika výpočtu jednoho podniku

Metodika pro výpočet finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví
Příručka pro doložení finančního zdraví

 


 

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2023
Interní evidence MAS podpořených projektů PRV
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle přílohy 5 pravidel 19.2.1.
Odkaz na webové stránky – Administrativní registr ekonomických subjektů

 

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

 

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu.

 

  1. Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. Hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

 


 

 Návody k přihlášení
Návod přihlášení na Portál farmáře
Žádost o zřízení přístupu do portálu Farmáře
Zjednodušený postup pro doložení příloh k žádosti o dotaci

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF