Aktuální výzvy

7. VÝZVA IROP

7. VÝZVA IROP

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 • Termín vyhlášení výzev: 11. 8. 2020, 8:00 hod
 • Název SCLLD: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace projektů: Reailzace projektu nesmí být ukončenas před podáním žádosti o podporu v MS 2014+
 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele/příjemce)3.982.953,190,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 3.982.953,19
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200.000,-
 • Typy podporovaných projektů: Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání / Aktivita Infrastruktura základních škol / Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

 

Přílohy:
Text výzvy č. 7
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele o procentu podpořených dětí-osob

Výzva ŘO pro MAS č. 68 IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, ze které vychází naše výzva


OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL


SPECIFICKÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Žádost o podporu se zpracovává v systému IS KP14+

 • odkaz na sytem IS KP14+ www.mseu.mssf.cz
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 11.8.2020, od 08:00 hodin
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.09.2020 12:00 hodin

Seminář pro žadatele

Oslavka,o.p.s. pořádá v podnělí 31. 08. 2020 seminář pro žadatele 

 • Seminář se bude konat formou individuálních konzultací. Čas a termín konzultace je potřeba dopředu zarezervovat.
 • Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS a to: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou, 2 patro.
 • Kontakt: Simona Budařová, budarova@oslavka.cz
Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření

Vyhlášení výzvy č. 1 a 2 - OPŽP

Vyhlášení výzvy č. 1 a 2 - OPŽP

OSLAVKA, o.p.s. vyhlašuje dne 15. 03. 2019 výzvu č. 1 a 2 k předkládání žádostí o dotaci v operačním programu Životní prosředí