NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÍ A UMÍRAJÍCÍ A PÉČE O BLÍZKÉ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Trápí Vás nebo Vaše blízké vážné onemocnění a přáli byste si dožít v domácím prostředí, nebo dopřát v domácím prostředí péči Vašim nejbližším? Případně byste chtěli využít pobytovou službu nebo hospitalizaci? Pomoci Vám mohou některé z následujících služeb.

 

CO DĚLAT PO ÚMRTÍ BLÍZKÉ OSOBY:

Desatero pro pozůstalé:
1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
2. Věnujte pozornost tomu, co jíte a pijete.
3. Snažte se zachovat normální režim.
4. Posuďte svůj zdravotní stav.
5. Hovořte o zemřelém člověku.
6. Dovolte si truchlit.
7. Dopřejte si čas pro truchlení.
8. Dopřejte si zlostné pocity.
9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
10. Nebojte se vyhledat pomoc.

 

Nikdo nemůže ujít cestu za druhého. Cesta je však snažší, když se prochází v něčí společnosti. Na co nezapomenout v souvislosti s úmrtím Vašeho blízkého?

 

Doklady a místa jejich odevzdání

* Řidičský průkaz – dopravní inspektorát
* Průkaz pojištěnce ZP – příslušná zdravotní pojišťovna
*Cestovní pas – oddělení pasů
* Vojenská knížka  - vojenská správa
* Jestliže byl zemřelý starobní důchodce, ohlásit jeho úmrtí na poště

Pohřebné
Pohřebné náleží buď osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která vypravila pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Vyřizuje se na úřadech práce v místě bydliště žadatele.

Převod smlouvy o odběru plynu

 • Převody smluv na odběr plynu, elektřiny, telefonu a dodávku vody se zařizují v případě, že byly uzavřeny se zemřelým příbuzným.

Doklady, které musíte předložit:

 • průkaz totožnosti žadatele (občanský průkaz), v případě zastoupení jinou osobou plnou moc (formulář plné moci je možné získat na www.ppas.cz – elektronické formuláře nebo v obchodních kancelářích)
 • úmrtní list zemřelého
 • bankovní spojení v případě bezhotovostní platby
 • spojovací číslo v případě platby formou SIPO
 • Informace, které musíte vědět:

            číslo plynoměru – vezměte si s sebou fakturu za úhradu plynu nebo si opište číslo, které je na štítku na plynoměru
            stav plynoměru – v den, kdy půjdete do plynárny, si opište čísla z počítadla plynoměru

 • Co s mobilem zemřelého
  Může nastat situace, že úmrtí postihne majitele mobilního telefonu, jehož smlouva s operátorem ještě neskončila. Pozůstalí onen telefon nepotřebují, 
  případně jej nechtějí, ovšem smluvní závazek běží dál. Mají jinou možnost, než platit měsíční paušál po zbývající dobu smlouvy? Na infolince odpověď nenaleznou.
 • Smrtí účastníka smlouva s operátorem zaniká. V případě úmrtí klienta nemohou telefonní operátoři žádat po dědicích zaplacení pokuty za předčasně ukončenou smlouvu. Na tomto stanovisku se shodují zástupkyně veřejného ochránce práv i Český telekomunikační úřad. Stačí doložit operátorovi úmrtní list zemřelého.
 • Vdovský důchod
  Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), který byl uživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný starobní důchod) nebo zemřel následkem pracovního úrazu (dle zákona č.306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s účinností od 1.1. 2012).

           Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky).


Podmínky pro získání důchodu po uplynutí 1 roku:

 • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost)
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
 • je invalidní ve třetím stupni
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk, (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.


Obnova nároku na vdovský a vdovecký důchod
Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod se obnoví znovu jedině tehdy, jestliže se splní některá z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský (vdovecký) důchod. (To se týká občanů, kterým vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. 12. 2011). U důchodů, na které nárok vznikl před 1. lednem 2012, se pro účely opětovného nároku uplatní dosavadní pětiletá lhůta.


Můžeme Vám pomoci: